Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych:

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy złożyć w kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności w celu ich weryfikacji. Poniższa lista dokumentów zazwyczaj wymaganych przy dokonywaniu określonych czynności ma charakter przykładowy, w zależności od stanu faktycznego i prawnego konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowych dokumentów wskazanych przez notariusza.
SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (ZABUDOWANEJ LUB NIEZABUDOWANEJ)
• numer księgi wieczystej,
• podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
• wypis z rejestru gruntów (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej), wypis z kartoteki budynków,
• zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź o braku takiego planu (w wypadku braku planu dopuszczalne jest złożenie ważnej decyzji o warunkach zabudowy),
• w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia (od 01 stycznia 2007 roku, także nabycia w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) - zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony, zobowiązanie podatkowe wygasło w skutek przedawnienia lub pisemna zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na zbycie,
• opis nieruchomości i budynków na niej posadowionych,
• dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny),
• jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
• warunki umowy (cena, sposób zapłaty, termin zapłaty, termin wydania nieruchomości).
SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
• numer księgi wieczystej,
• wypis z kartoteki lokali,
• podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
• w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia (od 01 stycznia 2007 roku, także nabycia w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) - zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony, zobowiązanie podatkowe wygasło w skutek przedawnienia lub pisemna zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na zbycie,
• opis lokalu,
• dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, stan cywilny),
• jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
• warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty, termin wydania nieruchomości).
SPRZEDAŻ / DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
• jeżeli jest prowadzona księga wieczysta - numer księgi wieczystej,
• zaświadczenie ze Spółdzielni wydane do Notariusza,
• podstawa nabycia (np. przydział, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
• w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia (od 01 stycznia 2007 roku, także nabycia w drodze darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) - zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, należny podatek został zapłacony, zobowiązanie podatkowe wygasło w skutek przedawnienia lub pisemna zgoda Naczelnika Urzędu Skarbowego na zbycie,
• dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
• jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualny odpis z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
• warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).
UMOWY MAJATKOWE MAŁŻEŃSKIE
• dane osobowe małżonków / narzeczonych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
• jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa,
• jeżeli umowa jest zawierana przed zawarciem małżeństwa – data planowanego ślubu,
• jeżeli umowa dotyczy rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków, dodatkowo odpowiednie dokumenty dotyczące tegoż przedmiotu (numer księgi wieczystej, podstawa nabycia i inne).
PEŁNOMOCNICTWA
• dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
• dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
• zakres pełnomocnictwa (jakich czynności może dokonywać pełnomocnik i na jakich warunkach),
• w przypadku pełnomocnictwa szczególnego, np. do sprzedaży nieruchomości bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, opis przedmiotu sprzedaży (nr działki, adres, nr księgi wieczystej, powierzchnia itp.).
TESTAMENT
• dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zameldowania)
• dane osoby lub osób powołanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, miejsce i data urodzenia, PESEL)
• w razie wydziedziczenia osoby z kręgu uprawnionych do zachowku – dane osobowe wydziedziczanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres, miejsce i data urodzenia, PESEL)
• w razie ustanawiania zapisu – opis przedmiotu zapisu.
PRZYJĘCIE / ODRZUCENIE SPADKU
• dane osobowe osoby przyjmującej lub odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu i data jego ważności, PESEL, adres zamieszkania),
• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
• informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych.
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
(dotyczy spadków otwartych po 1 lipca 1984 roku)
• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
• testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
• numer PESEL spadkodawcy,
• odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu spadkobierców,
• dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
• jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, dla których są prowadzone księgi wieczyste – numery ksiąg wieczystych.

Copyright ©2015 Notariusz w Czernichowie
Kancelaria Notarialna Dagmara Antosiak
Strona internetowa - TS-projekt